✗ ـــــنـــــمـღارבیـــــجـــــ ✗

...اردیبهشتِ رفته! به تقویم بازگرد
 

 

اردیجهنم است زمانی که یار نیست...

 

 

جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393| 16:56 |ELI| | 

 

وقتی از عشقت جدا میشی اولش داغی
میگی بیخیال بابا دنیا رو عشقه
بعد چند ساعت که می گذره
هی تند تند گوشیتو چک میکنی
عصبی میشی
میری اس ام اسایی رو که بهت داده بود رو چند بار از اول میخونی
میری تو گالری به عکساش نگاه می کنی
یدفعه گوشیتو میزاری کنار به رو به روت خیره میشی
فکر میکنی...
به همه چی...
الان کجاست؟
چکار می کنه؟
اونم دلش برا من تنگ شده؟
اونم داره کم کم .کم میاره؟
چی شد اون دوستت دارم گفتنا؟
اون عشقم گفتنا... اون قولو قرارا...؟؟
حالا میری تو خاطرات دنبال نشونی بگردی که ببینی واقعا عاشقت بوده یا نه...؟؟
وارد خاطرات که میشی دیگه کنترل اشکات دست خودت نیست
این کارا میشه کار هر روزت
دیگه شبها بهت شب بخیر نمیگه
دیگه صبحا به عشقش از خواب بیدار نمیشی
دیگه امیدی به چیزی نداری
دیگه عاشق نمیشی
و تو از همین الان یه مرده ی متحرک محسوب میشی...!

 

یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393| 21:32 |ELI| | 
 
مخاطب خاص اونیه که بخاطرش روزی چندبار آن ﻣﯿﺸﯽ
ﺑﯽ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍ ﻣﯿﺮﯼ ﺗﻮ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭ
ﮐﯽ ﺍﻭﻣﺪﻩ ! ﭼﯽ ﺭﻭ ﻭﺍﻟﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ! ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ
ﻧﻮﺷﺘﻪ!
ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﻫﺎﺷﻮ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﭼﯽ
ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﻪ ! ﺷﺎﺩﻩ؟ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻪ؟ ﺧﻮﺑﻪ؟
ﺑﺎ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﺵ ﻏﺼﻪ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﯾﺎﺵ ﺷﺎﺩ ﻣﯿﺸﯽ
... ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﻥ
ﻣﯿﻤﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺍﻭﻧﻢ ﺑﯿﺎﺩ
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﻪ ﭼﺮﺍﻍ ﺭﻭﺷﻨﺶ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯿﺸﯽ
ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﯾﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ
ﺣﺎﻟﺸﻮ ﺑﭙﺮﺳﯽ!
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﺍﻭﻧیه ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻥ ﻣﯿﺎﯼ ﺍﯾﻨﺠﺎ
ﺗﻤﻮﻡ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﻻﯾﮏ ﺯﺩﻩ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﺗﻤﻮﻡ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﮐﺎﻣﻨﺘﻬﺎ ﺭﻭ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﯼ ﻋﻘﺐ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ
ﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺗﺎ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯽ ! ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﭼﯽ
ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ! ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ!
ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣﯿﺬﺍﺭﯼ ﻭ!
ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺍﻭﻧﻢ ﻻﯾﮏ ﻣﯿﮑﻨﯽ ...
ﺷﺎﯾﺪﻡ ﻧﻪ! ﻻﯾﮏ ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ! ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺪﻡ! ﯾﻪ
ﻭﻗﺖ ﺷﮏ ﻧﮑﻨﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ! ﻓﮏ ﻧﮑﻨﻪ
ﺩﻧﺒﺎﻟﺸﻢ ! ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻣﺶ! ﺑﺬﺍﺭ ﻓﮏ ﮐﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﺻﻦ
ﻧﯿﺴﺘﻢ! ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﺮﺩﻡ! ﺑﺬﺍﺭ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺷﻪ! ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺩﻟﺨﻮﺷﻢ! ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ! ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﻟﺶ
ﺧﻮﺑﻪ ﭘﺲ ﻣﻨﻢ ﺧﻮﺑﻢ! ﺑﺠﺎﯼ ﻻﯾﮏ ﺍﺷﮑﺎﺗﻮ ﭘﺎﮎ
ﻣﯿﮑﻨﯽ ...
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﻪ
ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺧﺎﺹ ﮐﻪ ﺷﺎﺩﯼ ﺍﻭﻧﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﯼ
ﺣﺘﯽ ﺩﻭﺱ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺳﻼﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮ، ﺍﻵﻧﺸﻮ ﻭ
ﺣﺎﻟﺸﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺰﯼ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺭﻓﺘﻨﺸﻢ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺟﻠﻮﺷﻮ
ﻧﮕﯿﺮﯼ
ﺷـــــــــــــــــــــــــــﺎید
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﯾﮑﯽ ﻣﻮﻥ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺸﻪ
 
یکشنبه شانزدهم شهریور 1393| 17:41 |ELI| |
 

 ڪـافـﮧ...

مـَشـروب...

شـعـر...

سـیگـار...

بـُغـض...

ضـَجــﮧ...

شـَب گـریـﮧ...

دعـا...

مرگ...

لـعنتـی ....

پس تـو بـا چـﮧ چیـزی فـرامـوش مـی شـوی؟

 

یکشنبه شانزدهم شهریور 1393| 17:41 |ELI| | 

توییـ... کهـ... رفتنیـ... بودیـ...

چرا... پسـ... عاشقمـ... کردیـ...؟؟؟

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ.ن:

بنا به دلایلی که از گفتنش معذورم و خودتون بهتر میدونید عکس قبلی حذف شد

 


 

یکشنبه شانزدهم شهریور 1393| 17:11 |ELI| | 
نه کسی منتظر است…

نه کسی چشم به راه…
 
نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه…

بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست؟

وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از
 
آه
 
 
یکشنبه شانزدهم شهریور 1393| 16:46 |ELI| |
 

 

وقتی كه قرار است كنار تو نباشم

بگذار زمـان روی زمين بند نباشد...

 

یکشنبه شانزدهم شهریور 1393| 16:12 |ELI| | 

فکرشمـ نکنـ...

 

تو مالـ منـ نمیشیـ

 

دلخوشمـ نکنـ!

 

منـ بیـ تو

 

یه درد بیـ نهایتمـ...

 

چهارشنبه پنجم شهریور 1393| 9:55 |ELI| | 

تو ترکم...

برام دعا کنید

بتونم فراموشش کنم

اون از اولشم

مال من نبود...

 

چهارشنبه پنجم شهریور 1393| 9:32 |ELI| | 

درد دارد...

وقتی می رود...

همه می گویند : دوستت نداشت...

و تو نمی توانی ثابت کنی

که هر شب

با عاشقانه هایش

خوابت می کرد...

 

چهارشنبه پنجم شهریور 1393| 9:17 |ELI| | 

افسونگر چشمای من آی چشمای جادو

جادوگر گیسو

گیسوی تو آرامش این دستای بی سو

...

چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393| 12:16 |ELI| |[عکس: Simin_Behbahani.jpg]

 

کاش زن مانند او بسیار بود

کاش دنیا صحنه ی تکرار بود

...

 

سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393| 23:46 |ELI| | 

آشفته ام چکار کنم تا بخواهی ام؟

 

 

چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393| 13:58 |ELI| | 

 

به حد مرگ می پرستمت ولی برای عشق تو کمه

خودت به من بگو بهشت تو کجای این همه جهنمه

 

 

چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393| 13:43 |ELI| | 

به بوسه ای لبان تشنه را مجاب می کنی

 

 

چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393| 13:28 |ELI| | 

پناه می بری از غصه ها به شانه ی کی؟

 

 

چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393| 13:18 |ELI| | 

جغرافیای کوچک من بازوان توست

 

 

چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393| 13:13 |ELI| | 

برای من

تنهایی یعنی

  بی تو بودن

حتی اگر تمام مردم دنیا

با من باشند...

 

 

سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393| 16:13 |ELI| | 

چقدر مانده به وقتی که مال هم بشویم؟؟؟

 

سه شنبه چهاردهم مرداد 1393| 12:48 |ELI| | 
لحظه دیدار نزدیک است
 

باز من دیوانه ام، مستم 

 

باز می لرزد، دلم، دستم 

 

باز گویی در جهان دیگری هستم

 

های! نخراشی به غفلت گونه ام را، تیغ

 
 
های! نپریشی صفای زلفم را، دست
 
 
آبرویم را نریزی، دل
 
 
- ای نخورده مست -
 
 
لحظه دیدار نزدیک است...
 
 
دوشنبه سیزدهم مرداد 1393| 22:41 |ELI| |